Para saber lo que pasa por aquí...

ORA en el Maxi

La formación BNG de Oleiros ha hecho pública una nota de prensa en la que expresa su opinión sobre la incorporación de la parcela en la que se levantaba el Hotel Maxi de Santa Cruz a la red de aparcamiento regulado por la ORA:

A empresa concesionaria do servicio da ORA asinou o un de xuño pasado un contrato de arrendamento cos propietarios da parcela do Maxi condicionado á súa utilización exclusiva como aparcadoiro regulado pola ORA. Posteriormente solicitou do Concello a súa incoporporación a este servizo, que foi aprobado por resolución da Alcaldía con data de 12 de xuño.

Deste xeito, a parcela do Maxi, de titularidade privada, na que inicialmente se ía construir un hotel de cinco estrellas, acaba sendo incorporada, a través dunha resolución da alcaldía que non respecta a legalidade, nunha zona de aparcamento da ORA.
Trátase dunha decisión ilegal adoptada en beneficio da empresa concesionaria e que ven poñer de manifesto o interese recadatorio da implantación da ORA en Oleiros, xa denunciado no seu momento polo BNG e tantas veces negado pola Alcaldía empeñada en disfrazala de medida encamiñada a favorecer á hostelería e o comercio local, pese ao explicíto rexeitamento do sector.

As ordenanzas municipais como a ORA do Concello de Oleiros, que fixan un prezo público como contraprestación polo estacionamento de vehículos en zonas delimitadas do viario municipal, dítanse en desenvolvemento da lei estatal de tráfico e seguranza viaria (Texto Articulado aprobado por Real Decreto-Lexislativo 339/1990) e do seu Regulamento (aprobado por Real Decreto 1428/2003). En concreto, o art. 93.1 deste último dispón que “o réxime de parada e estacionamento en vías urbanas regularase por ordenanza municipal, e poderán adoptarse as medidas necesarias para evitar o entorpecemento do tráfico, entre elas limitacións horarias de duración do estacionamento, así como as medidas correctoras precisas, incluída a retirada do vehículo ou a súa inmovilización cando non se achar provisto de título que habilite o estacionamento en zonas limitadas en tempo ou excedan da autorización concedida entanto se logre a identificación del conductor (art. 38.4 do Texto Articulado)”.

Ou sexa, que a ORA (e a correspondente exixencia dunha taxa) só pode afectar a vías urbanas, é dicir, ao dominio público municipal, e nunca a solares de titularidade privada.

A Ordenanza nº 31 do Concello de Oleiros é explícita cando (art. 2) estabelece o feito imponíbel da taxa por estacionamento de vehículos de tracción mecánica nas vías públicas municipais: “utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público local …”.

É evidente que o soar do antigo Maxi non está integrado no dominio público local, polo que non é esixíbel taxa ningunha por estacionar nel, non sendo tampouco aplicábeis nese espazo as potestades públicas (de identificación e de sanción) previstas na ordenanza reguladora do estacionamento en vías públicas.

A esixencia de prezo ou contraprestación por estacionar no soar do Maxi require, como actividade económica, das autorizacións correspondentes para ser destinado a aparcadorio, pero nunca dentro da ORA.

O BNG considera que se o propietario e o arrendatario da parcela desexan incorporala á ORA teñen a posibilidade de lla doar ao Concello para facer parte, dese modo, do dominio público municipal.

Por outro lado é lamentable que o Concello permita o estado actual da parcela, con entullo mal apisonado e obxectos metálicos restos da ferralla do edificio, un auténtico “leira-parquing” impropio dun lugar emblemático como é o centro de Santa Cruz.

One Comment

Deja un comentario